Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'my_jquery_enqueue' not found or invalid function name in /data/ydp/ydp.pl/portal/wp-includes/plugin.php on line 503 Warning: file_put_contents(/data/ydp/ydp.pl/portal/wp-content/uploads/wp-less-cache/ebor-theme-styles.css.cache): failed to open stream: Permission denied in /data/ydp/ydp.pl/portal/wp-content/themes/pivot/admin/wp-less.php on line 172 Warning: file_put_contents(/data/ydp/ydp.pl/portal/wp-content/uploads/wp-less-cache/ebor-theme-styles.css): failed to open stream: Permission denied in /data/ydp/ydp.pl/portal/wp-content/themes/pivot/admin/wp-less.php on line 173

Polityka wsparcia technicznego produktów Spółki Young Digital Planet S.A.

I. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej polityki jest uregulowanie zasad dotyczących dostępności pomocy technicznej w momencie wydania produktu Klientowi i przez okres jego użytkowania. Zasady cyklu wsparcia technicznego produktów standaryzują sposób obsługi produktów, a ponadto pozwalają uczynić przejrzystymi dla Klientów zasady przejścia z wycofanych produktów do nowych ofert.


II. Definicje.

 1. Young Digital Planet S.A. (YDP): spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Łużyckiej 3C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000025716, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 584-23-19-940, REGON 191604534, kapitał zakładowy w wysokości 11 528 700,00 PLN (wpłacony w całości);
 2. Produkty: zamknięte i przekazane do sprzedaży produkty, znajdujące się w aktualnej ofercie YDP, których producentem jest YDP, wraz z ich identyfikowaną aktualna wersją oraz wersją bezpośrednio ją poprzedzającą;.
 3. Proces wygaszania Produktu: proces, który składa się z kilku etapów technicznych i biznesowych, a także działań, które po ich zakończeniu, czynią Produkt zdezaktualizowanym. Zdezaktualizowany Produkt nie jest sprzedawany, produkowany, poprawiany, naprawiany, utrzymywany ani wspierany.
 4. Cykl Życia Produktu: jeden z głównych procesów biznesowych organizacji, związany z generowaniem pomysłów na nowe produkty, ich analizą, wytwarzaniem i wsparciem, aż do nastąpienia Daty Końca Życia Produktu (EOL); Cykl Życia Produktu przedstawia poniższy rysunek:
 5. Ogłoszenie Końca Życia Produktu (EOLA): ogłoszenie EOLA oznacza początek Procesu wygaszania Produktu, który kończy się Datą Końca Życia Produktu (EOL). EOLA definiuje Datę Ostatniego Zamówienia (LOD) i Datę Końca Życia Produktu (EOL);
 6. Ogłoszenie Końca Wsparcia Produktu (EOSA): ogłoszenie EOSA na stronach YDP wskazujące Datę Końca Wsparcia Produktu (EOS); EOSA może być publikowane jednocześnie z EOLA dla danego Produktu;
 7. Data Ostatniego Zamówienia (LOD): ostatni dzień, w którym Produkt będzie dostępny do zamówienia przez Klienta od YDP, a następnie wycofany z oferty YDP; data LOD następuje nie szybciej niż 90 dni od EOLA;
 8. Data Końca Wsparcia Produktu (EOS): Data EOS to data, kiedy ustaje utrzymanie i inżynieria Produktu; data EOS wyznaczana jest 24 miesiące od daty LOD;
 9. Data Końca Życia Produktu (EOL): dzień całkowitego zakończenia jakichkolwiek działań w związku z Produktem, w tym obsługi incydentów i zwrotów Produktów; data EOL wyznaczana jest 90 dni od daty EOS;
 10. Wsparcie Produktu: okres czasu, w którym YDP udostępnia poprawione wersje Produktu lub poprawki do Produktu. Po tym terminie YDP nie będzie już rozwijać, naprawiać, utrzymywać ani testować Produktu.
 11. Umowa wsparcia (SLA): umowa zawierana między YDP i Klientem w odniesieniu do konkretnych Produktów, określająca szczegółowe warunki wsparcia dla tych Produktów.


III. Zasady Wsparcia Produktów.

 1. Wsparcie Produktów obejmuje Produkty dostępne w aktualnej ofercie YDP oraz Produkty, które zostaną wydane przez YDP w przyszłości. Obecnie obowiązujące zasady Wsparcia Produktów YDP zapewniają co najmniej to, że:
  1. wersje Produktów będą wspierane przez okres 24 miesięcy,
  2. wsparcie obejmuje wsparcie techniczne, poprawki błędów, wersje poprawione, obejścia i poprawki dla błędów krytycznych.
 2. Zakres obsługi w ramach Wsparcia Produktów obejmuje:
  1. obsługę zgłoszeń, w tym:
   • obsługę incydentów (błędy w działaniu aplikacji),
   • wsparcie funkcjonalne (pomoc techniczna),
   • obsługę zwrotów Produktów;
  2. usuwanie błędów;
  3. w zakresie nowych wersji Produktów:
   • udostępnianie nowych wersji Produktów (release),
   • dostosowywanie Produktów do nowych warunków prawnych;
  4. w zakresie dostawy Produktu:
   • wystawienie instalatora (FTP),
   • dostarczenie egzemplarza Produktu na nośniku,
   • wdrożenie.
 3. Po nadejściu Daty Końca Życia Produktu (EOL) zakres obsługi w ramach Wsparcia Produktów obejmuje wyłącznie obsługę zwrotów Produktów przez Klientów z tytułu gwarancji, jeżeli gwarancja przewiduje taką możliwość, i rękojmi za wady Produktu.


IV. Cykl Życia Produktu i powiadomienia.

 1. W ramach Cyklu Życia Produktu YDP informuje Klientów o istotnych wydarzeniach, w tym także o zapoczątkowaniu Procesu wygaszania Produktu, Dacie Ostatniego Zamówienia (LOD) i o poszczególnych terminach etapów związanych z Datą Końca Wsparcia Produktu (EOS), w sposób opisany poniżej.
 2. YDP zapewnia Klientom powiadomienia o Dacie Końca Życia Produktu (EOL) w stosunku do wycofanych Produktów, w terminie do 90 dni przed Datą Ostatniego Zamówienia (LOD). Klienci mogą otrzymywać powiadomienia o Dacie Końca Życia Produktu (EOL) oraz poszczególnych etapach Procesu wygaszania Produktów za pośrednictwem Biuletynu Technicznego przesyłanego do Klienta drogą e-mailową lub za pośrednictwem strony internetowej YDP. (http://www.ydp.pl/pomoc-techniczna/).
 3. Klienci mogą nabywać Produkty aż do ogłoszenia Daty Ostatniego Zamówienia (LOD). YDP zapewni wsparcie techniczne i serwis Produktów aż do nadejścia Daty Końca Wsparcia Produktu (EOS).

 

_okres_dostepnosci_produktu-pl
V. Zaprzestanie Wsparcia Produktu.

 1. W momencie nastąpienia Daty Końca Wsparcia Produktu (EOS) zakres i formy dalszego Wsparcia Produktu wycofanego określa stosowna umowa wsparcia (SLA), o ile została przez Klienta zawarta. W odniesieniu do pozostałych Klientów, którzy nie zawarli umów wsparcia (SLA) w stosunku do wycofanego Produktu, wsparcie przysługuje na zasadach ogólnych, określonych w niniejszej polityce.
 2. Jednostki zamienne dostarczone w okresie po dacie Ogłoszenia Końca Życia Produktu (EOLA) mogą być identyczne z Produktami zakupionymi przed wycofaniem Produktu. W przypadku, gdy jednostki zamienne nie będą identyczne z Produktami, możliwe jest, że będą wymagać od Klientów wdrożenia zmian w sieci (takich jak zmiany konfiguracji, aktualizacja oprogramowania i modernizacje sprzętu) i mogą mieć wpływ na ceny usług, gdy umowa wsparcia (SLA) zostanie przedłużona.
 3. YDP zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za nieustające wsparcie wycofanych Produktów na podstawie umowy wsparcia (SLA). YDP zastrzega sobie również prawo do zmniejszenia lub zmiany oferty Wsparcia Produktu w ramach niniejszej polityki wsparcia technicznego Produktów w dowolnym momencie i według własnego uznania, z lub bez wcześniejszego powiadomienia, z tym że nie wpływa to na prawa uprzednio nabyte przez Klienta w tym zakresie.
 4. Po Dacie Końca Życia Produktów (EOL) YDP nie będzie już zobowiązana do reagowania na telefoniczne zgłoszenia potrzeby wsparcia, chyba że z uwagi na szczególny przypadek YDP postanowi inaczej.
 5. Proces wygaszania Produktu nie wpływa na uprawnienia Klienta wynikające z rękojmi za wady tego Produktu i z udzielonej przez YDP w stosunku do Produktu gwarancji.


VI. Zmiany polityki wsparcia technicznego Produktów.

 1. YDP zastrzega sobie prawo do zmiany polityki wsparcia technicznego Produktów i zmniejszenia lub zmiany oferty utrzymania dostępnej dla odnowionych Produktów w ramach tej polityki w dowolnym czasie, z lub bez wcześniejszego powiadomienia. Jednakże nie wpływa to na prawa nabyte przez Klienta na podstawie zmienianej wersji polityki wsparcia technicznego Produktów.
 2. YDP zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za nieustające wsparcie Produktów po Dacie Końca Życia Produktu (EOL) lub Dacie Końca Wsparcia Produktu (EOS) i nie jest zobowiązany do zapewnienia Wsparcia Produktu po tych terminach. YDP zastrzega sobie również prawo do zmniejszenia lub zmiany oferty wsparcia dla odnowionych Produktów w ramach tej polityki w dowolnym momencie i według własnego uznania, z lub bez wcześniejszego powiadomienia. Jednakże nie wpływa to na prawa uprzednio nabyte przez Klienta, jak również na uprawnienia Klienta wynikające z rękojmi za wady i z udzielonej przez YDP w stosunku do Produktu gwarancji.
 3. YDP nie ponosi odpowiedzialności za następstwa istotnych zmian technologicznych w okresie Wsparcia Produktu, które uniemożliwiają YDP w całości lub w części zapewnienie dalszego działania Produktu (siła wyższa).

Zapisz się na nasz newsletter.

Bądź na bieżąco z trendami i najważniejszymi wydarzeniami ze świata edukacji!

Subscribe to our newsletter to stay up to date on trends and the most important events in the world of education!


Zaznaczenie poniższych zgód jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania „Księgi Trendów”.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest spółka Young Digital Planet S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Łużyckiej 3c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000025716, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 584-23-19-940, wysokość kapitału zakładowego 30 528 700,00 zł (wpłacony w całości). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Your consent for the collection and processing of your personal information is voluntary but necessary to start receiving the newsletter.

Please remember that you can access, modify and remove your data from our data base at any time.

Young Digital Planet Joint Stock Company, based in Gdynia in 3C Łużycka Street, Poland (registered in the District Court Gdańsk-Północ, VIIIth Economic Department of the National Court Register under number 0000025716, share capital: 30 528 700,00 PLN, share capital paid-up: 30 528 700,00 PLN, tax identification number 584-23-19-940) is a personal data administrator. Acquiescence regarding one’s personal data processing is voluntary. Everyone has a right to access and correct their personal data at any time

Proszę przeczytać i zaznaczyć. Pole wymagane ;)