Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Young Digital Planet Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Łużyckiej 3C, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000025716, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 584-23-19-940, REGON 191604534, kapitał zakładowy w wysokości 30 528 700,00 PLN (wpłacony w całości), zwaną dalej YDP.

1.2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Strony internetowej, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny nieodpłatnie i nieprzerwanie na Stronie internetowej w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie;
 2. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.ydp.pl, za pośrednictwem której możliwe jest korzystanie z oferowanych przez YDP Usług;
 3. Usługa – usługi świadczone przez YDP określone w pkt 2 Regulaminu;
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony internetowej;
 5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.);
 6. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.);

 

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

2.1. YDP umożliwia za pośrednictwem Strony internetowej korzystanie z bezpłatnej Usługi, w ramach których umożliwia przeglądanie treści zamieszczonych na Stronie internetowej.

 

3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

3.1. W celu skorzystania ze świadczonej Usługi Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu posiadającego przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej oraz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, z zastrzeżeniem pkt 7.4.

3.2. Użytkownik korzystając z Usługi nie może dostarczać za pomocą Strony internetowej treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obraźliwych, nawołujących do przemocy, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszających prawa innych osób, zawierające treści pornograficzne.

 

4. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

4.1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi, o której mowa w pkt 2.1. Regulaminu, zostaje zawarta na czas oznaczony w chwili uzyskania dostępu do Strony internetowej przez Użytkownika.

4.2. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi, o której mowa w pkt 2.1. Regulaminu, ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia Strony internetowej.

4.3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującym prawem, w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich lub praw YDP.

4.4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 4.3. Regulaminu, YDP ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody oraz podjąć wszelkie działania mające na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem oraz zapobieżenia dalszym naruszeniom w przyszłości.

 

5. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

5.1. YDP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Strony internetowej w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie zgłoszone przez Użytkowników w trybie reklamacji, a następnie uznane przez YDP nieprawidłowości.

5.2. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczącą świadczonej Usługi.

5.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony internetowej i świadczoną Usługą Użytkownik może zgłaszać w trybie reklamacji pisemnie na adres: Young Digital Planet S.A., ul. Łużycka 3C, 81-537 Gdynia.

5.4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

5.5. YDP zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez YDP albo do poinformowania Użytkownika w tym terminie, że rozpatrzenie reklamacji we wskazanym terminie nie jest możliwe wraz z podaniem informacji, kiedy jego reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

6. Prawa autorskie

6.1. Zawartość Strony internetowej, w tym jej treść, kształt i konstrukcja, jak również materiały zamieszczone na Stronie internetowej podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

6.2. Strona internetowa, w całości, jak i w części (w szczególności w postaci tekstów, dokumentów, plików, zdjęć, filmów), nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny), w szczególności poprzez kopiowanie, fotokopiowanie, nagrywanie na wszelkiego rodzaju nośniki danych lub przy użyciu innych systemów i środków, bez wyraźnej zgody YDP, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

6.3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na Stronie internetowej jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej.

6.4. Zakazane jest stosowanie hotlinków w oparciu o Stronę internetową.

 

7. Polityka prywatności

7.1. Z uwagi na poszanowanie prywatności Użytkowników YDP ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji do minimum wymaganego do świadczenia Usługi poprzez Stronę internetową na wysokim poziomie.

7.2. Celem skorzystania z niektórych funkcjonalności Strony internetowej konieczne jest podanie swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu do korespondencji lub miejsca zamieszkania lub adresu e-mail. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich podanie w niektórych wypadkach jest konieczne dla skorzystania z Usług.

7.3. Celem skorzystania z niektórych funkcjonalności Strony internetowej przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wymagane jest podanie danych podmiotu i informacji o nim, w szczególności takich jak firma (nazwa) podmiotu, siedziba, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, wielkość podmiotu, stanowisko pełnione przez osobę podającą dane podmiotu. Osobą podającą dane podmiotu może być osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu podmiotu wszelkich czynności, które wymagają podania danych podmiotu i informacji o nim.

7.4. YDP informuje, iż podczas każdej wizyty Użytkownika na Stronie internetowej automatycznie zbierane są jego dane, w szczególności takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

7.5. Strona internetowa może również wykorzystywać własne lub zewnętrzne pliki Cookies, które jako pliki tekstowe zapisywane są ze Strony internetowej lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze Użytkownika i służą identyfikacji jego przeglądarki. Zewnętrzne pliki Cookies zostają zamieszczone przez podmioty trzecie (takie jak np. Google, Facebook, SalesManago), których funkcjonalności znajdują się na Stronie internetowej. Zarządzanie zewnętrznymi plikami Cookies następuje na zasadach określonych przez podmioty trzecie. Użytkownik w każdej chwili może skasować ustawione Cookies oraz korzystać ze Strony internetowej bez używania Cookies, jednakże wyłączenie Cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie Strony internetowej.

7.6. Administratorem zbioru danych Użytkowników jest YDP.

7.7. YDP może przetwarzać inne dane niż dane osobowe niezbędne do realizacji Usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, w szczególności do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez YDP.

7.8. YDP jest w posiadaniu danych eksploatacyjnych Użytkowników, przechowywanych przez YDP przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa, oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usługi. Po zakończeniu świadczenia Usługi dane te podlegają anonimizacji i są wykorzystywane dla celów marketingowych, statystycznych oraz poprawy świadczenia Usługi.

7.9. Dane Użytkownika mogą być wykorzystywane przez YDP do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail wyłącznie za zgodą tego Użytkownika. Wówczas adres e-mail wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych realizowanych drogą elektroniczną i na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną nie jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usług. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

7.10. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych pisemnie na adres: Young Digital Planet S.A., ul. Łużycka 3C, 81-537 Gdynia.

7.11. YDP zabezpieczyło bazy danych osobowych w taki sposób, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy YDP w celach wymienionych powyżej. Pracownicy YDP są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.

 

8. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług

8.1. YDP podejmuje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług, w tym poprzez zapobieganie i usuwanie wszelkich mogących wystąpić lub powstałych zagrożeń, w szczególności zagrożeń określonych w pkt 8.3-8.7.

8.2. YDP zobowiązuje się do bieżącego informowania Użytkowników poprzez Stronę internetową o mogących wystąpić lub powstałych aktualnych zagrożeniach związanych z korzystaniem ze Strony internetowej.

8.3. Konie trojańskie.
Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powoduje szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się dzięki otwarciu programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że pochodzi on z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przyjęcie kontroli nad komputerem użytkownika.

8.4. Wirusy.
Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, dzięki czemu można stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy odwiedzony komputer zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym, jak i na komputerze użytkownika.

8.5. Spam.
To niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:

 1. powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach,
 2. przetworzenie Spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie,
 3. powoduje również stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, bo muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości, a ponadto utrudnia czytanie normalnej poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem) – zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej,
 4. naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia,
 5. narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci,
 6. wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami,
 7. powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej.

8.6. Robaki.
Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przyjmuje kontrolę nad funkcjami komputera odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu e-mail – kiedy ich komputery robią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie.

8.7. Phishing.
Metoda oszustwa polegająca na podszywaniu się pod inną osobę, firmę, instytucję godną zaufania celem wyłudzenia określonych informacji (np. danych logowania, w szczególności hasła dostępu do konta w celu „weryfikacji konta” albo zmian systemowych, technicznych, programowych.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin może ulec zmianie. Informacja o wszelkich zmianach wraz z terminem wejścia ich w życie zostanie niezwłocznie opublikowana na Stronie internetowej. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy obowiązującego prawa.